Φράγματα της Κύπρου – Cyprus Dams (1/2015-4/2019)

The time-lapses below were created using only cloud cover free satellite images from the Sentinel-Hub satellite.

Για την δημιουργία των πιο κάτω εικόνων σε χρονοσειρά χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-Hub στις οποίες δεν παρουσιάζονταν νεφοκάλυψη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s